Wat verwacht Groen van Bussels Airport als goede buur?

0 Flares 0 Flares ×

CEO Arnaud Feist van Brussels Airport presenteert met de strategische visie 2040 een ambitieus plan voor de luchthaven en roept daarbij iedereen op om deel te nemen aan een open en gestructureerde dialoog genaamd “Forum 2040”. Naar aanleiding van deze plannen onder andere om de luchthaven uit te breiden bepaalt Groen haar standpunt. 

Volgens Groen is dat enkel mogelijk indien Brussels Airport een aantal kernelementen in acht neemt zodat de luchthavenactiviteit geen bijkomende hinder veroorzaakt voor haar omgeving, zowel aan de grond als in de lucht.

 • Het draagvlak voor de luchthaven is alleen gegarandeerd indien ook de slaap van de omwonenden verzekerd is. De luchthavenactiviteiten mogen niet leiden tot een toename van de geluidshinder. Er moet een geluidsplan zijn voor grondlawaai en luchtlawaai. Luidruchtige toestellen worden geweerd. Brussels Airport aligneert zich op de normen van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) met betrekking tot gezondheid en veiligheid, onder meer inzake geluidsoverlast en windnormen.
 • Bussels Airport engageert zich tot haar rechtmatige bijdrage aan de klimaatdoelstellingen die internationaal worden afgesproken en Europees worden geratificeerd.
 • Er komt een wettelijk plafond voor CO2 (en bij uitbreiding alle klimaatgassen) en ultrafijnstof (en bij uitbreiding alle schadelijke partikels), voor grond- en luchtactiviteiten gecombineerd. De luchthavenuitbater moet maximaal mee inzetten op klimaatdoelstellingen (zoals haar collega’s van de Zweedse luchthaven Stockholm-Arlanda).

De luchthaven kan zich pas optimaal economisch organiseren als de betrokken overheden hiertoe een duidelijk kader schetsen.

 • Onder federale coördinatie moet er een akkoord komen over de vliegroutes.
 • Verder komen er voor de luchthaven duidelijke geluidsnormen die gelijk zijn voor alle gewesten en gebaseerd op de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie.
 • Er komt een interbestuurlijke dialoog over de luchthaveninfrastructuur, geluidsnormen en vliegroutes waarin de federale overheid, gewesten, provincie en buurgemeenten vertegenwoordigd zijn.

Het luchttransport treedt niet in concurrentie met de meer duurzame vervoersmodi, maar gaat in overleg op zoek naar het meest gepaste vervoersmiddel voor welbepaalde verplaatsingen.

 • Korte vluchten worden ontmoedigd ten voordele van het nationaal en internationaal treinverkeer.
 • Nachtvluchten worden stelselmatig afgebouwd en het ‘nachtsegment’ wordt uitgebreid naar 22 uur tot 7 uur , in plaats van 23 uur tot 6 uur.  Bovendien tellen alle diplomatieke, militaire, medische en andere urgentievluchten mee binnen dat contingent.
 • Investeringen in grondmobiliteit moeten erop gericht zijn om méér personeel en méér reizigers met collectieve of zachte verkeersmodi te laten toekomen, bijvoorbeeld per trein, tram, bus of de geplande fietssnelweg. Een modal split met minstens 50% duurzaam transport naar de luchthaven wordt op korte termijn een bindend objectief.

Brussels Airport gedraagt zich als een goede en respectvolle buur voor haar omwonenden.

 • Er komt een collectief isolatieprogramma met subsidies voor omwonenden, gefinancierd volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.
 • De aangekondigde bouwverordening met isolatievoorschriften om toekomstige geluidsoverlast te vermijden, wordt uitgebreid met voorschriften over oriëntatie, gevelprofielen en gevelbekleding (zoals in Parijs).
 • Monitoring over alle schadelijke effecten wordt transparant en ondubbelzinnig gecommuniceerd.
 • Het overlegforum, waarin ook omwonenden vertegenwoordigd zijn, krijgt een representatieve en onafhankelijke samenstelling, een permanent karakter en mag afwijken van de vooropgestelde agenda. Het gaat niet op dat dit forum alleen uit de twee voorgestelde opties (taxibaan of verlenging runway) kan kiezen. Bovendien moet het vooraf duidelijk zijn of dit forum adviserend dan wel bindend is. Dit initiatief moet tot werkelijke dialoog leiden (zoals in Frankfurt of Wenen).
 • De ontplooiing van de luchthavenactiviteiten geschied binnen de bestaande contouren van de luchthaven. Een verdere teloorgang van woonzone, landbouwgronden of natuurgebied is niet wenselijk.
 • We verwachten van de luchthavenuitbater dat hij mee in dialoog gaat over de al te grote perimeter die windturbines rondom de luchthaven verbiedt.

Brussels Airport garandeert de sociale en economische rechten van de directe en indirecte luchthavenwerknemers en versterkt ze. Nieuwe jobs gaan bij voorkeur naar kortgeschoolden.

 

 

 

 

 

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *