Nieuw charter Leuvense Onderwijsraad boven de doopvont

0 Flares 0 Flares ×

Alle partners van de Leuvense Onderwijsraad tekenden op vrijdag 12 juni 2015 de nieuwe engagementsverklaring voor het Leuvense onderwijs. In het nieuwe charter staan de engagementen waar het Leuvense onderwijsveld, van kleuterschool tot hoger onderwijs, zich aan verbindt en zich voor inspant. De 3 grote basisdoelstellingen zijn ambitieus, maar tegelijk zeer zinvol. 

Pestgedrag op school, leerachterstand, emotionele problemen en schooluitval bij kinderen en jongeren, … De cijfers voor Vlaanderen zijn verontrustend. Stad Leuven zet al jaren in op sterk onderwijs en gelijke kansen voor iedereen. Om de krachten in het Leuvense onderwijs te bundelen, werd in 2009 de Leuvense Onderwijsraad opgericht, een partnerschap met KU Leuven, UC Leuven-Limburg, alle basis- en middelbare scholen en CLB’s in Leuven. Een initiatief als het Buddy-project werd opgericht in de schoot van de Onderwijsraad en is ondertussen een vaste waarde binnen het Leuvense onderwijslandschap.

Al deze onderwijspartners, van kleuterschool tot hoger onderwijs, hebben nu samen meerdere ambities geformuleerd waarvoor ze zich de komende jaren zullen inspannen. Samen onderwijs  innoveren  zodat elke lerende een plek heeft en uitgedaagd wordt om de eigen talenten maximaal te ontplooien en in te zetten, is een van de doelstellingen van het onderwijsnetwerk. Om dit te realiseren zullen de partners de krachten bundelen, samen projecten opzetten en kennis delen. Deze engagementen en de intensere samenwerking worden nu in een hernieuwd onderwijscharter gegoten.

“Onderwijs is het hart van onze samenleving. Daarom stellen we in Leuven ambitieuze doelstellingen voorop, die we alleen samen met onze onderwijspartners kunnen realiseren. Concreet gaan we samenwerken aan enkele speerpunten”, zegt schepen van onderwijs Mohamed Ridouani. “We willen iedereen aan boord, van kleuterschool tot hoger onderwijs. Binnen dat onderwijstraject staat het welbevinden en de betrokkenheid van zowel leerling als leerkracht centraal. Daarnaast moet de diversiteit binnen ons onderwijs meer als een troef uitgespeeld worden.” Tegen 2025 moeten alle speerpunten een feit zijn.

Drie ambitieuze doelstellingen

Met de eerste doelstelling ‘Iedereen aan boord, van kleuterschool tot hoger onderwijs’ streeft de Onderwijsraad onder meer naar een verhoging van de kleuterparticipatie, minder schooluitval of ongekwalificeerde uitstroom, en zullen we zorgen voor een goede doorstroom met aandacht voor de ontwikkeling van talent en competenties. In Leuven is er veel variatie in het onderwijslandschap. Dat biedt alle lerenden kansen om hun studieloopbaan op een succesvolle manier te vervolmaken.

Binnen de tweede doelstelling ‘Welbevinden en betrokkenheid’ gaat de aandacht niet enkel naar leerlingen en studenten, maar ook naar leerkrachten en docenten. De partners van de Leuvense Onderwijsraad  zullen actief werken aan de teamgeest bij het personeel, en de verbondenheid met elkaar en de buurt. Ouderbetrokkenheid is eveneens een belangrijke factor. In Leuven moet iedereen graag naar school gaan. Samen met alle betrokkenen, van ouder tot buurtbewoner, werken we aan een uitdagend en verweven onderwijs.

De derde doelstelling gaat over ‘Diversiteit’. Diversiteit is eigen aan Leuven, dus ook aan het onderwijslandschap. Het is een meerwaarde voor het Leuvense onderwijs. Mensen uit een andere cultuur, land of taalgebied leren kennen is verrijkend. Ontmoetingsmomenten kunnen daaraan bijdragen, maar ook onderzoek naar diversiteit en kennis delen met elkaar gaat daarmee hand in hand.

 

 

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *