Eindelijk start van een fietsbeleid in Leuven

0 Flares 0 Flares ×

Het stadsbestuur heeft een verkenningsnota rond het fietsbeleid in Leuven klaar. Deze nota is het begin van een uitgewerkt  fietsbeleid. Groen ijvert al vele jaren voor zo’n fietsbeleid, dus we zijn tevreden dat het stadsbestuur eindelijk  van start is gegaan en dat ze beloven te luisteren naar de voorstellen van de Leuvenaars. Heb jij concrete ideeën voor een beter fietsbeleid in Wijgmaal of Leuven? Laat het mij weten via mijn website, dan neem ik die ideeën mee en stel ik ze voor aan het stadsbestuur of laat het rechtstreeks weten aan het stadsbestuur via het formulier op deze link: http://www.leuven.be/leven/mobiliteit-openbare-werken/leuven-fietst/fietsbeleid/index.jsp

Foto fietsactie

De fiets heeft reeds een prominente plaats in Leuven. Meer dan de helft van de vrijetijdsverplaatsingen gebeurt met de fiets, 43 procent van het woon-werk/school-verkeer verloopt met de fiets. En zowat alle Leuvenaars hebben een fiets. “Leuven heeft dus alle potentie om uit te groeien tot dé fietsstad van Vlaanderen”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets.

Een van de grote uitdagingen voor de stad op mobiliteitsvlak is de bereikbaarheid van de stad garanderen op een duurzame wijze. Daarom moet het aantal verplaatsingen per fiets nog hoger liggen. “De fiets is het duurzame transportmiddel op maat van de stad, om de leefbaarheid en de bereikbaarheid van Leuven te kunnen verbeteren”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies.

De verkenningsnota die nu wordt voorgesteld, laat heel bewust ruimte vrij voor concretisering. “De komende maanden toetsen we de nota af bij onze structurele partners, zoals de provincie, de Fietsersbond, Velo vzw, de werk Fiets van Leuven Klimaatneutraal vzw, … maar ook met de oppositiepartijen en de Leuvenaar zelf. Met hun suggesties en ideeën, gaan we aan de slag om de nota om te vormen tot een concreet en breed gedragen actieplan”, zegt Robbeets.

“Het is geen toeval dat we deze verkenningsnota nu voorstellen. Het is namelijk Vlaamse Fietstelweek”, zegt Robbeets. In heel Leuven ligt er registratieapparatuur, om het aantal fietsen te tellen. Op sommige plaatsen tellen vrijwilligers manueel. “En we hebben de telweek langer gemaakt, omdat die net buiten het academiejaar valt. In Leuven zijn er zoveel studenten, die ook fietsen, dat we dus wat langer tellen om een correcter beeld te krijgen van het aantal fietsverplaatsingen op bepaalde punten.” De gegevens van de Fietstelweek worden meegenomen in de uiteindelijke fietsnota.

De verkenningsnota werkt rond drie grote thema’s: fietsverplaatsingen, fietsparkeren en fietspromotie.

Fietsverplaatsingen

Om Leuven tot een fietsstad uit te bouwen is er nood aan een fietsnetwerk op verschillende niveaus. “Zo’n fietsnetwerk bestaat uit drie lagen: een hoofdroutenetwerk tussen steden, zoals de snelle fietssnelweg Leuven-Tienen of Leuven-Aarschot”, zegt Devlies. “Daarnaast moet er ook een bovenlokaal netwerk zijn, dat de verschillende sites binnen de stad verbindt. Denk aan het station, Gasthuisberg, de woonkernen.”

De aanleg van de fietsspiraal om Kessel-Lo met het stadscentrum te verbinden en de herinrichting van het kruispunt aan imec met fietstunnels passen in het realiseren van dat bovenlokaal netwerk. “Andere concrete plannen zijn het herinrichten van de fietspaden in Abdij van Park om de verbinding met het Researchpark te verbeteren”, aldus Robbeets.

Tot slot moet er gewerkt worden aan een erg fijnmazig netwerk. “Hier is het uitgangspunt dat het volledige verkeersnetwerk voor fietsers toegankelijk moet zijn, en er zo veel mogelijk korte linken en doorsteken voor hen zijn. Het Lijnloperspad tussen Wilsele en Wijgmaal of het Jan Vranckxpad zijn daar een mooie voorbeelden van”, zegt Robbeets.

“We stellen vijf criteria voorop bij de aanleg van het fietsnetwerk: samenhang, direct, aantrekkelijk, veilig en comfortabel”, besluit Devlies.

Fietsparkeren

Meer rijdende fietsen, betekent meer stilstaande fietsen. Daarom is er nood aan een juiste stallingsinfrastructuur op de juiste plaats. “Zowel voor (middel)lang parkeren als voor kort parkeren moet er voldoende stalling zijn”, zegt Robbeets. “We hebben afgelopen jaar al meer dan 1.000 fietsstallingen in het kernwinkelgebied geplaatst voor kortparkeren, de fietsenstalling onder het Rector De Somerplein is ideaal voor een halve dag te parkeren. Aan het station is er nood aan extra stallingen. Daar is een stevige uitbreiding op komst, zowel op korte als op lange termijn.”

Ook voor bewoners is het veilig stallen van hun fiets belangrijk. “We maken werk van buurtstallingen voor bewoners en gaan de fietsparkeernorm bij nieuwbouwprojecten verhogen naar het aantal slaapkamers + 1”, zegt Devlies.

Het fietsparkeren beheren is een noodzakelijke voorwaarde om een goed fietsstallingsbeleid te kunnen voeren. Fout gestalde fietsen of weesfietsen moeten dus regelmatig uit stallingen worden verwijderd. “De komst van de fietsafhandelcentrale op de Centrale Werkplaatsen in Kessel-Lo, op wandelafstand van het centrum en het station, zal daarin een belangrijk rol gaan spelen”, zegt Robbeets.

Fietspromotie

Naast de infrastructurele plannen, wil Leuven ook inzetten op flankerende maatregelen. “Leuven is trots op zijn fietsers. We willen hen laten stralen”, zegt Devlies. “Daarom lanceren we de campagne ‘Je straalt op je fiets’, om een positieve sfeer rond fietsen in Leuven te creëren.” Verder wordt er werk gemaakt van een geactualiseerde fietsroutekaart, wachthulpjes aan kruispunten, fietsherstelzuilen …

Reactie van Groen

Oppositiepartij Groen, die al jaren pleit voor een algemeen fietsbeleid, reageert verheugd op de komst van dit plan. ‘Maar we missen wel concrete en meetbare doelstellingen’, zegt raadslid Thomas Van Oppens. ‘In de nota staan geen streefcijfers over het aantal fietsstraten, het budget of zelfs het aantal fietsers. Dat verwachten we wel in de definitieve nota.’

0 Flares Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *